Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

KIK-Inzage documentatie

N.B. Deze documentatiesite is nog in opbouw en onderhevig aan wijzigingen


Nieuwe autorisatiemethoden geïntroduceerd
Vanwege de wettelijke verplichting om de toegang naar diensten met een substantieel betrouwbaarheidsniveau, zoals KIK-Inzage, alleen via veilige inlogmiddelen toe te staan, hebben we voor KIK-Inzage een aantal nieuwe autorisatiemethoden geïntroduceerd. Dit zijn momenteel de beschikbare veilige methoden:

  • OAuth 2.0 met Authorization Code Flow (volgens RFC 6749)
  • Tweezijdige TLS met PKIoverheid (X.509) certificaten, ook bekend als: mutual TLS (mTLS)

waarbij nu beschikbaar is gekomen:

  • OAuth 2.0 met Client Credentials Flow met signed-JWT

Disclaimer
Het Kadaster stelt (technische) documentatie beschikbaar aan zijn klant of aan de software leverancier die namens de klant werkzaamheden verricht. Het Kadaster doet zijn best om ervoor te zorgen dat deze documentatie zo compleet en correct mogelijk is. In geen geval is het Kadaster aansprakelijk voor schade of andere onregelmatigheden die veroorzaakt zijn of worden door gebruik of toepassing van de voorbeeldcode door de klant of degene die in opdracht van hem werkzaamheden verricht. De klant of software leverancier blijft te allen tijde verantwoordelijk.